Ułatwienia dostępu

        

 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w naszej szkole poszerzamy wiedzę młodych ludzi na temat zdrowia psychicznego. Przez cały miesiąc październik realizowane są zajęcia z psychologiem szkolnym.

Dodatkowo serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas I - IV do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego głównym celem jest profilaktyka i ochrona Zdrowia Psychicznego. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu bądź ulotki.

Prace konkursowe wykonane samodzielnie, dowolną techniką mogą być składane do psychologa i pedagoga szkolnego do dnia 31.10.2023 r.

Więcej informacji w regulaminie poniżej bądź u psychologa i pedagoga szkolnego (kontakt osobiście lub przez dziennik elektroniczny).

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
„ZDROWIE PSYCHICZNE – jest powszechnym prawem człowieka”
W związku z przypadającym 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego
Organizatorem konkursu jest psycholog szkolny Natalia Popko, pedagog szkolny Jolanta Korneluk
Główny cel konkursu: Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego.
CELE KONKURSU:
przybliżenie i zainteresowanie problematyką zdrowia psychicznego,
zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego,
podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka,
promowanie zdrowia psychicznego,
pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie,
rozwijanie wrażliwości artystycznej i promowanie sztuki jako środka do wyrażania swoich spostrzeżeń,
zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnej.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas I – IV I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę. W Konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
Prace oddane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestników.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na jego warunki.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Szkoła informuje uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o Regulaminie.
Formularz zgody stanowi załącznik 1 do Regulaminu. Przedmiotowy formularz pozostaje w dokumentacji szkoły.
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe zawierające treści niezgodne z prawem, nieobyczajne oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.
Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady.
Konkurs trwa do 31.10.2023 r.
Prace należy dostarczyć przed upływem terminu do psychologa szkolnego Natalii Popko oraz pedagoga szkolnego Jolanty Korneluk, prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo ich wykorzystywania.

 


ZASADY KONKURSU
Tematyka prac powinna obejmować jedno (lub więcej) z poniższych zagadnień:
Czym jest zdrowie psychiczne?
profilaktykę zdrowia psychicznego,
promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób mających problemy o podłożu psychicznym i będących w kryzysie psychicznym,
dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów i koleżanek,
zapobieganie dyskryminacji osób mających problemy o podłożu psychicznym i będących w kryzysie psychicznym, w tym przypisywania konkretnej osobie lub grupie ludzi negatywnych cech w związku z ich problemami zdrowotnymi.
Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu bądź ulotki.
Prace Konkursowe mogą być wykonane SAMODZIELNIE techniką dowolną. Format, kształt pracy dowolny.
Prace konkursowe na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe dane napisane drukowanymi literami: imię i nazwisko autora pracy, klasę nazwę i adres szkoły, tytuł pracy lub jej hasło przewodnie.
ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Oceny prac konkursowych dokona pedagog szkolny Jolanta Korneluk i psycholog szkolny Natalia Popko
Najlepsze prace: za zgodność pracy z tematyką Konkursu, pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, trafność doboru środków plastycznych, stopnień trudności wykonania otrzymają dyplom i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwały i zostaną wyróżnieni podczas wystawiania ocen z zachowania.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

 

 

 

 


Załącznik do Regulaminu Konkursu - zgoda rodziców

loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia